Plánovaná krytí v CZ

 

 

r. 2017

podzim - zima

 

CHS DIVO ROSSII - Amazonka DIVO ROSSII (RTG DKK 0/0, DLK 0/0) x Quick Silver BALANDIS nebo MALYUTA SKURATOV Lyutiy (RTG DKK 0/0, DLK 0/0)

www: www.divorossii.cz

 

r. 2018

 

CHS DIVO ROSSII - Anastasia DIVO ROSSII (RTG DKK 0/0, DLK 0/0) x ??????

www: www.divorossii.cz